สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดูตารางสอนของภาคเรียนที่ 3/2554 เป็นต้นไป

ให้ใช้ระบบใหม่ ORASIS-TIS ค่ะ

เข้าสู่ระบบ


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
The Office of Academic Affairs and Registration, Chiangrai Rajabhat University