ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและวิชาการเพื่อการบริหารจัดการ

Online Registration and Academic Services Information System

(Management Information System)